دانلود آخرین فریمور آی او اس ۱۴.۲

iOS Firmware 14.2
راهنما دانلود

جهت مشاهد مدل دستگاه خود مسیر را طی کنید:

 General -> About -> Model Number

 

iPhone SE (2nd generation)-iPhone12,8 

Model : A2275 , A2296 , A2298

iPhone 11 Pro Max – iPhone12,5

Model : A2161, A2220 , A2218

iPhone 11 Pro – iPhone12,3

Model : A2160 , A2215 , A2217

iPhone 11 – iPhone12,1

Model : A2111, A2221, A2223

iPhone Xs Max – iPhone11,6

Model : A1921 , A2101 , A2102 , A2104

iPhone Xs Max (China) – iPhone11,4

iPhone Xs – iPhone11,2

Model : A1920 , A2097 , A2098 , A2100

iPhone XR – iPhone11,8

Model : A1984, A2105 , A2106 , A2108

iPhone X (Global) – iPhone10,3

Model : A1865 , A1902

iPhone X (GSM) – iPhone10,6

Model : A1901

iPhone 8 Plus (Global) – iPhone10,2

Model : A1864 , A1898 , A1899

iPhone 8 Plus (GSM) – iPhone10,5

Model : A1897

iPhone 8 (Global) – iPhone10,1

Model : A1863 , A1906 , A1907

iPhone 8 (GSM) – iPhone10,4

Model : A1905

iPhone 7 Plus (Global) – iPhone9,2

Model : A1661 , A1785 , A1786

iPhone 7 Plus (GSM) – iPhone9,4

Model : A1784

iPhone 7 (Global) – iPhone9,1

Model : A1660 , A1779 , A1780

iPhone 7 (GSM) – iPhone9,3

Model : A1778

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

(iPhone SE (2020

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xs Max - China

iPhone Xr

iPhone 8 Plus - Global

iPhone 8 Plus - GSM

iPhone X - Global

iPhone X - GSM

iPhone 7 Plus - Global

iPhone 7 Plus - GSM​

iPhone 8 - GSM

iPhone 8 - Global

iPhone 7 - GSM

iPhone 7 - Global